Varför göra en översiktlig undersökning?

För att en entreprenör skall kunna hantera massor i ett projekt behöver ett markprov utföras för att veta om det finns föroreningar. Föroreningsnivåer påverkar hur massorna kan hanteras, förvaras eller till vilken deponi som eventuella överskottsmassor kan deponeras. Deponering kräver en deklaration av massor för att undvika extra kostnader.

 En fastighetsutvecklare eller fastighetsägare kan i samband med en fastighetsförsäljning behöva få information om eventuella miljöskulder. En översiktlig undersökning ger en indikation på om det finns miljögifter som kan innebära saneringskostnader eller begränsningar i områdets framtida användning.

markprov
Förfrågan & Provplanering

Innan man startar en undersökning behöver en provtagningsplan tas fram. Provtagningsplanen beskriver i korthet fastigheten, entreprenadens syfte, omfattning och eventuella risker. Risker kan vara i form av misstänkta förereningar, som till exempel en nedgrävd tunna med bekämpningsmedel, fyllnadsmassor med gammal asfalt m.m.

Provtagningsplanen beskriver även antalet markprov, dess placeringar i en karta. samt vilken typ av markprov som behöver genomföras (jordprov, asfaltsprov, betongprov, vattenprov).

Provtagningsplanen är det huvudsakliga underlaget för uppdragsbeskrivningen, priset och förväntat datum för när undersökningen kommer att vara färdig.

Provtagning

Provtagningen utförs i regel efter provplanen, men måste många gånger anpassas i fält. Det kan bero på hinder som gör att provtagningspunkter måste flyttas eller på observationer av en synlig förorening under arbetets gång.

Jordprover tas vanligen genom borrning eller grävning. Fördelarna med borrning är att prover kan tas på större djup och att grundvattenrör kan installeras. Grävning med grävmaskin ger en bra överblick över jordarter och fungerar även i steniga jordar. Vi tar med egen grävare vid behov.

Analys

Laboratorieanalyserna kan ge besked om vilka halter av olika ämnen som proverna innehåller och hur tillgängliga ämnena är för den omgivande miljön. Redan när fältundersökningen planeras behöver man bestämma vilka analyser som ska göras, så att proverna kan tas på rätt sätt. En för liten provmängd kan medföra att analysmetodens rapporteringsgräns blir högre än normalt vilket kan innebära att rapporteringsgränsen överskrider det aktuella riktvärdet.

Vi har tillsammans med vår partner för laboratorieanalyser tagit fram ett par provpaket som vi använder. 

Utvärdering och sammanställning

Utvärdering av analyser jämförs med bakgrundshalter och Naturvårdsverkets generella riktvärden.
Vi ger rekommendationer kring eventuellt behov av kompletterande undersökningar, övervakningsprogram eller efterbehandlingsåtgärder.

Anmälan i enlighet med Paragraf 28

I händelse av föroreningsnivåer som kräver anmälan enligt paragraf 28, så hjälper vi även till med fördjupad analys och myndighetskontakt.